Disclaimer dKvhT.nl

nl
en

Disclaimer website dKvhT.nl

Deze disclaimer is van toepassing op de website van dKvhT.nl, onder meer bereikbaar via de domeinen www.dKvhT.nl en www.dKvhT.com (“Website”). Door deze Website te bezoeken en/of de op of via deze Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze website

De informatie op deze Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze Website worden ontleend. Hoewel dKvhT.nl (De deelnemers van de training ‘de Kunst van het Tentoonstellen’) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze Website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan dKvhT.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. dKvhT.nl garandeert evenmin dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. dKvhT.nl -een trainging gefaciliteerd door het Van Gogh Museum Amsterdam in samen werking met De Mesdag Collectie in Den Haag- wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze Website uitdrukkelijk van de hand. De informatie (content) op deze Website is onder voorbehoud van fouten, zoals type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer dKvhT.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door dKvhT.nl, De Mesdag Collectie Den Haag en het Van Gogh Museum Amsterdam worden aanbevolen. dKvhT.nl, De Mesdag Collectie Den Haag en het Van Gogh Museum Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze Website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door dKvhT.nl, De Mesdag Collectie Den Haag en het Van Gogh Museum Amsterdam niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

dKvhT.nl, De Mesdag Collectie Den Haag en het Van Gogh Museum Amsterdam behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze Website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Mesdag Collectie Den Haag of Van Gogh Museum Amsterdam of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze Website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik zoals studiedoeleinde.

Wijzigingen

dKvhT.nl, De Mesdag Collectie Den Haag en het Van Gogh Museum Amsterdam behouden zich het recht voor de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze Website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.